RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Poradnia Chirurgiczna w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przechowuje dane medyczne pacjentów w formie papierowej i elektronicznej. Dane są przechowywane w celu zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Poradnia Chirurgiczna (Strzelce Opolskie, ul Powstańców Śląskich 9, tel 77 461 29 10, adres e-mail: porchir@wp.pl) jest Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO). W Poradni Chirurgicznej są wdrożone procedury mające na celu ochronę danych osobowych.
3. Osoba rejestrująca się ma obowiązek podania swoich danych osobowych pisemnie lub przez okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego dane identyfikacyjne i tożsamość. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz 1318).
4. Pacjent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Może również uzyskać kopię dokumentacji medycznej. Pierwsza kopia danych jest wydawana bezpłatnie. Za wydanie kolejnej kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
5. Chęć uzyskania kopii dokumentacji medycznej pacjent zgłasza w rejestracji Przychodni, potwierdzając swoje prawo do otrzymania tej dokumentacji poprzez okazanie dowodu tożsamości. Kopia dokumentacji będzie wydana osobie uprawnionej w czasie potrzebnym na przygotowanie tej kopii.
6. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez 20 lat.
7. W razie naruszenia ochrony danych osobowych, osoba, której dane zostały naruszone ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

—————————

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny prowadzony jest wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych uzyskanych w trakcie monitoringu jest Poradnia Chirurgiczna Centromed sp. z o.o. (Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śląskich 9, tel 77 461 29 10, adres e-mail: porchir@wp.pl). Dane z monitoringu są przechowywane maksymalnie prze 3 miesiące. Obraz z zapisu monitoringu jest udostępniany wyłącznie na żądanie upoważnionych organów.

aktualizacja 17.03.2023r.