RODO

Poradnia Chirurgiczna w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przechowuje dane medyczne pacjentów. Poradnia Chirurgiczna jest Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO). W Poradni Chirurgicznej są wdrożone procedury mające na celu ochronę danych osobowych.

Osoba rejestrująca się ma obowiązek podania swoich danych osobowych najlepiej przez okazanie dokumentu tożsamości. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz 1318).

Pacjent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Może również uzyskać (odpłatnie) kopię dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez 20 lat.

W razie naruszenia ochrony danych osobowych, osoba, której dane zostały naruszone ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.